THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Tìm hiểu vai trò của kế toán trong quản lý kinh doanh

Tại bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần có bộ phận kế toán. Vai trò của kế toán có tầm quan trọng trong doanh nghiệp, là công cụ đắc lực để quản lý nền kinh tế của Nhà nước.

Tìm hiểu vai trò của kế toán trong quản lý kinh doanh

Tìm hiểu về vai trò của kế toán trong quản lý kinh doanh

Kế toán là công cụ phục vụ quản lý kinh tế, gắn liền với hoạt động quản lý và xuất hiện cùng với sự hình thành đời sống kinh tế xã hội loài người.

Kế toán tài chính là gì?

Kế toán là công cụ phục vụ quản lý kinh tế, gắn liền với hoạt động quản lý và xuất hiện cùng với sự hình thành đời sống kinh tế xã hội loài người.

Cùng với sự phát triển của xã hội loài người và sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, kế toán – một môn khoa học cũng đã có sự thay đổi, phát triển không ngừng về nội dung, phương pháp… để đáp ứng được yêu cầu quản lý ngày càng cao của nền sản xuất xã hội.

Các khái niệm về kế toán

Các tổ chức kế toán, kiểm toán quốc tế cũng nêu ra những khái niệm về kế toán như sau:

 • Theo uỷ ban thực hành Kiểm toán Quốc tế (International Auditing Practices Committee) thì “một hệ thống kế toán là hàng loạt các loại các nhiệm vụ ở một doanh nghiệp mà nhờ hệ thống này các nghiệp vụ được xử lý như một phương tiện duy trì các ghi chép tài chính”.
 • Trong Luật kế toán có nêu: “Kế toán là việc thu thập xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian bảo đảm.
 • Kế toán có thể được phân loại theo các tiêu thức khác nhau, giúp cho chúng ta nhận thức được nội dung, mục đích, phạm vi… của từng loại kế toán.

Điều 10 của luật kế toán có quy định về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết.

 • Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho đối tượng sử dụng thông tin của đơn vị kế toán.
 • Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.

Cũng tại điều 10, khoản 2 của Luật có quy định: “ Khi thực hiện công việc kế toán tài chính và kế toán quản trị đơn vị kế toán phải thực hiện kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết”

Tìm hiểu vai trò của kế toán trong quản lý kinh doanh

 • Kế toán tổng hợp phải thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin tổng quát về hoạt động kinh tế và tài chính của đơn vị. Kế toán tổng hợp sử dụng đơn vị tiền tệ để phản ánh tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản, tình hình và kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.
 • Kế toán chi tiết phải thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin chi tiết bằng đơn vị tiền tệ, đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động theo từng đối tượng kế toán cụ thể trong đơn vị kế toán. Kế toán chi tiết minh hoạ cho kế toán tổng hợp. Số liệu kế toán chi tiết phải khớp đúng với số liệu kế toán tổng hợp trong một kỳ kế toán.

Hệ thống báo cáo tài chính

Sản phẩm cuối cùng của kế toán tài chính là hệ thống báo cáo tài chính, trong đó chứa đựng những thông tin cần thiết cho các đối tượng sử dụng đề ra được các quyết định quản lý phù hợp với mục đích sử dụng thông tin của mình.

Các đối tượng sử dụng thông tin do kế toán tài chính xử lý, tổng hợp cung cấp có thể chia thành:

 • Các nhà quản lý doanh nghiệp
 • Những đối tượng có lợi ích trực tiếp
 • Những đối tượng có lợi ích gián tiếp.

Các nhà quản lý doanh nghiệp: Chủ doanh nghiệp, Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, trong quá trình ra các quyết định quản lý, họ sẽ nghiên cứu những thông tin trình bày trên các báo cáo kế toán để tìm ra những câu trả lời cho những câu hỏi khác nhau:

 • Năng lực sản xuất của đơn vị như thế nào ?
 • Đơn vị SXKD có lãi hay không?
 • Tình hình công nợ và khả năng thanh toán công nợ?
 • Hàng hoá tồn kho nhiều hay ít?
 • Quy mô sản xuất nên thu hẹp hay mở rộng?
 • Có nên chuyển hướng kinh doanh hay không?
 • Có thể tăng giá trị sản phẩm hay sản xuất giới thiệu sản phẩm mới hay không…?

Như vậy, thông qua các thông tin trên báo cáo tài chính cung cấp, các nhà quản lý doanh nghiệp biết được tình hình sử dụng các loại tài sản, lao động vật tư tiền vốn, tình hình chi phí và kết quả hoạt động SXKD… nhằm phục vụ cho việc điều hành, quản lý kịp thời cũng như việc phân tích, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động SXKD.

Nội dung và yêu cầu của kế toán tài chính

Tìm hiểu vai trò của kế toán trong quản lý kinh doanh

Đối tượng của kế toán trong mọi loại hình doanh nghiệp với các lĩnh vực hoạt động và hình thức sở hữu khác nhau đều là tài sản, sự vận động của tài sản vànhững quan hệ có tính pháp lý trong quá trình hoạt động SXKD.

Trong quá trình hoạt động SXKD, sự vận động của tài sản hình thành nên các nghiệp vụ kinh tế tài chính rất phong phú, đa dạng với nội dung, mức độ, tính chất phức tạp khác nhau. Điều này, đòi hỏi kế toán phản ánh, ghi chép, xử lý, phân loại và tổng hợp một cách kịp thời, đầy đủ, toàn diện và có hệ thống theo các nguyên tắc, chuẩn mực và những phương pháp khoa học của kế toán tài chính.

Nội dung và yêu cầu của kế toán tài chính

Nội dung của kế toán tài chính

Tuy các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh đa dạng, khác nhau, song căn cứ vào đặc điểm hình thành và sự vận động của tài sản cũng như nội dung, tính chất cùng loại của các nghiệp vụ kinh tế – tài chính, toàn bộ công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp bao gồm những nội dung cơ bản sau:

 • Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn và các khoản phải thu;
 • Kế toán vật tư hàng hoá;
 • Kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn;
 • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương;
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm;
 • Kết quả bán hàng, xác định kết quả và phân phối kết quả;
 • Kế toán các khoản nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu;

Lập hệ thống báo cáo tài chính.

Tìm hiểu vai trò của kế toán trong quản lý kinh doanh

Những nội dung trên của kế toán tài chính được Nhà nước quy định thống nhất từ việc lập chứng từ các nghiệp vụ kinh tế – tài chính phát sinh, cũng như nội dung, phương pháp ghi chép trên các tài khoản kế toán, sổ sách kế toán tổng hợp và việc lập hệ thống báo cáo tài chính phục vụ cho công tác điều hành, quản lý thống nhất trong phạm vi toàn bộ nền KTQD.

Các nội dung kế toán nêu trên được nhìn nhận trong mối quan hệ chặt chẽ với quá trình ghi sổ kế toán theo qúa trình hoạt động SXKD và tái sản xuất ở các doanh nghiệp. Còn chương II của luật Kế toán lại quy định nội dung công tác kế toán bao gồm:

Chứng từ kế toán

 • Tài khoản kế toán và sổ kế toán
 • Báo cáo tài chính
 • Kiểm tra kế toán
 • Kiểm kê tài sản, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
 • Công việc kế toán trong trường hợp đơn vị kế toán chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản.

Yêu cầu của kế toán tài chính

Để phát huy vai trò quan trọng trong công tác quản lý, cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng sử dụng, kế toán phải đảm bảo được 6 yêu cầu sau:

 • Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính.
 • Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin, số liệu kế toán.
 • Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán.
 • Phản ánh trung thực hiện trạng bản chất sự việc nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế tài chính.
 • Thông tin, số liệu kế toán phải liên tục
 • Phân loại, xắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự, hệ thống.

Tìm hiểu vai trò của kế toán trong quản lý kinh doanh

Xuất phát từ các chức năng trên mà vai trò của kế toán rất quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế. Với đặc điểm cung cấp thông tin một cách liên tục, thường xuyên và có hệ thống về tình hình tài chính, tình hình hoạt động và dòng tiền trong doanh nghiệp, kế toán trở thành một công cụ quản lý kinh tế ở cả hai cấp độ vĩ mô và vi mô.

Dịch vụ kế toán là gì?

Dịch vụ kế toán là dịch vụ vô cùng cần thiết giúp cho công ty có thể nhìn nhận chuẩn xác hơn năng lực cũng như tiềm năng trước mỗi giai đoạn kinh doanh. Bên cạnh đó, dịch vụ này còn giúp cho các công ty và đơn vị kinh doanh có thể tiết kiệm được rất nhiều những khoản chi phí không cần thiết nữa đấy. Đây cũng là công việc mà chỉ có các chuyên gia làm kế toán mới có thể nhìn nhận ra được.

Những đơn vị nên thuê dịch vụ kế toán trọn gói

 • Công ty vừa mới thành lập chưa ổn định được vấn đề nhân sự cũng như hệ thống tính toán cần đến dịch vụ kế toán tạm thời.
 • Công ty nhỏ không phát sinh quá nhiều chứng từ cũng như khối lượng công việc trong tháng và không cần thiết phải thuê một kế toán làm việc mỗi ngày.
 • Chi phí nhân viên kế toán có thể là một khoản phí đáng kể khi doanh nghiệp thuộc quy mô nhỏ đến siêu nhỏ.
 • Công ty đang thuê một cá nhân riêng lẻ làm báo cáo theo quy định của Nhà nước mà không có hợp đồng rõ ràng về trách nhiệm khi xảy ra mất mát chứng từ hoặc sai sót.
 • Công ty thỉnh thoảng phát sinh những vấn đề khó khăn đòi hỏi phải được xử lý bởi chuyên viên hoặc người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành.
 • Công ty cần lập lại hệ thống kế toán của công ty, giải quyết tất cả những vấn đề tồn đọng một cách khoa học, chuyên nghiệp và tiến hành các công việc quyết toán.

Lý do nên lựa chọn dịch vụ kế toán của Quang Minh

Tìm hiểu vai trò của kế toán trong quản lý kinh doanh

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, thế nhưng không phải đơn vị nào cũng uy tín để bạn tự tin trao gửi. Đến với Quang Minh bạn hoàn toàn yên tâm bởi vì :

 • Chúng tôi sẽ có trách nhiệm trả lời, giải đáp và tư vấn cho doanh nghiệp về các trường hợp vận dụng chính sách mới hoặc có thể chưa phù hợp.
 • Có nhiều năm kinh nghiệm đã hợp tác với nhiều đơn vị lớn, nhỏ trên toàn quốc nên bạn hoàn toàn có thể tin vào trình độ chuyên môn của chúng tôi.
 • Với đội ngũ chuyên gia sẽ tư vấn công việc sử dụng hóa đơn đầu vào và đầu ra một cách hợp lý nhất. Nhận làm hóa đơn chứng từ kế toán tận nơi và hợp lý cho khách hàng.
 • Quang Minh sẽ có trách nhiệm giao dịch với cơ quan thuế, giải trình số liệu khi kiểm tra thuế và đền bù thiệt hại nếu doanh nghiệp bị phạt vượt quá mức đã thống nhất (nếu có).
 • Khuyến cáo, hướng dẫn phương pháp sử dụng, quản lý, kiểm soát hóa đơn tài chính cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn về việc vận dụng chính sách thuế mới và các biện pháp khai thác triệt để chi phí tính thuế sao cho số thuế doanh nghiệp phải nộp là tối ưu nhất mà vẫn đúng pháp luật.

Công ty Quang Minh đã hỗ trợ hàng trăm doanh nghiệp tiếp cận được với những kế toán dịch vụ giỏi nhất, nhiều kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài ra, nếu doanh nghiệp có ý định thay đổi hay làm các giấy tờ kinh doanh hoặc các dịch vụ về tư vấn thành lập doanh nghiệp theo đúng với những quy định của pháp Luật Việt Nam thì hãy liên hệ ngay cho chúng tôi từ bây giờ.

 • Currently 4.71/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.75 sao của 2666 đánh giá
Tìm hiểu vai trò của kế toán trong quản lý kinh doanh
Tìm hiểu vai trò của kế toán trong quản lý kinh doanh
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Digital marketing không còn là ngành nghề xa lạ đối với con người hiện nay. Đây là lĩnh vực kinh doanh tiếp thị,...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Đôi lúc trong giai đoạn đầu Thành lập doanh nghiệp bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ “doanh nghiệp ngoài quốc doanh”,...
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Con người đang sống ở thời đại đỉnh cao của nền văn hoá hiện đại, công nghệ cao. Chúng ta đang từ bước chuyển...
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Hiện nay, có rất nhiều cấu trúc kinh doanh LLC khác nhau xuất hiện. Hãy nhớ rằng việc lựa chọn một loại hình...
0932.068.886