THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh
 
Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp pháp của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Nếu đơn đăng ký bị từ chối, người sáng lập phải thông báo bằng văn bản. Thông báo phải cung cấp giải thích và các điều chỉnh, bổ sung cần thiết.
 
Trong thủ tục và hồ sơ đăng ký thành lập công ty, có sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý trong việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký việc làm, bảo hiểm xã hội và thành lập công ty online.
 
thu-tuc-dang-ky-va-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh
 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
 1. Ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký không bị cấm.
 2. Tên doanh nghiệp phù hợp với quy định.
 3. Hồ sơ đăng ký kinh doanh đạt yêu cầu.
 4. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị mất, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy theo cách khác thì doanh nghiệp phải cấp lại và nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.
 

NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

thu-tuc-dang-ky-va-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh

 1. Tên và mã số doanh nghiệp.
 2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 3. Họ, tên, chữ ký, hộ khẩu thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật đối với doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. hoặc các thành viên hợp danh nếu doanh nghiệp là công ty hợp danh. của chủ sở hữu nếu doanh nghiệp là sở hữu duy nhất. họ, tên, hộ khẩu thường trú, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu của thành viên là cá nhân hoặc tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn.
 4. Vốn điều lệ.

SỐ NHẬN DIỆN DOANH NGHIỆP

 1. Mã số doanh nghiệp là dãy số do Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cấp cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số doanh nghiệp duy nhất và không được cấp cho bất kỳ doanh nghiệp nào khác.
 2. Mã số doanh nghiệp được sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ thuế, thủ tục hành chính, thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác.

thu-tuc-dang-ky-va-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

 1. Doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký công ty khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thực hiện thay đổi.
 3. Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp pháp của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Nếu đơn đăng ký bị từ chối, người nộp đơn phải thông báo bằng văn bản. Thông báo phải cung cấp giải thích và các điều chỉnh, bổ sung cần thiết.
 4. Việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài được đăng ký theo thủ tục sau:

 • Người đề nghị thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực. Kèm theo đơn phải có bản sao bản án, quyết định đã có hiệu lực.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới theo bản án, quyết định có hiệu lực trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Nếu đơn đăng ký bị từ chối, người nộp đơn phải thông báo bằng văn bản. Thông báo phải giải thích và điều chỉnh, bổ sung cần thiết.
thu-tuc-dang-ky-va-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thực hiện một trong các nội dung thay đổi sau đây:

 1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
 2. Thay đổi cổ đông sáng lập nếu doanh nghiệp là công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp doanh nghiệp là công ty niêm yết.
 3. Thay đổi khác đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thực hiện thay đổi.

Công ty phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký công ty nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính kể từ ngày thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài có tên trong sổ đăng ký cổ đông của doanh nghiệp. Thông báo phải chỉ rõ:

 1. Tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính.
 2. Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phần (bên chuyển nhượng): Tên, địa chỉ của cổ đông nước ngoài là tổ chức. họ, tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông là cá nhân. tỷ lệ nắm giữ và số lượng cổ phần, loại cổ phần. số lượng và loại cổ phiếu chuyển nhượng.
 3. Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng cổ phần (bên nhận chuyển nhượng): Tên, địa chỉ của cổ đông nước ngoài là tổ chức. họ, tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông là cá nhân. số lượng và loại cổ phiếu nhận được. số lượng cổ phần và tỷ lệ nắm giữ tương ứng trong công ty.
 4. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

thu-tuc-dang-ky-va-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh

Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp pháp của hồ sơ và thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Nếu các thay đổi bị từ chối, một thông báo bằng văn bản phải được gửi cho người nộp đơn. Thông báo phải giải trình và các điều chỉnh, bổ sung cần thiết (nếu có).
 

Việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án, Trọng tài được đăng ký theo thủ tục sau:

 1. Người yêu cầu thay đổi thông tin đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp hồ sơ thông báo thay đổi đến cơ quan có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực. Kèm theo thông báo phải có bản sao bản án, quyết định đã có hiệu lực.
 2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp theo bản án, quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Nếu các thay đổi bị từ chối, một thông báo bằng văn bản phải được gửi đến người yêu cầu. Thông báo phải giải thích và điều chỉnh, bổ sung cần thiết.

thu-tuc-dang-ky-va-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh

Thành lập công ty online luôn mong muốn được cung cấp một dịch vụ thành lập công ty trọn gói và ưu việt nhất cho quý khách hàng. 
Ngoài những kiến thức bổ trợ trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, công ty tư vấn Quang Minh còn cung cấp cho quý doanh nghiệp các dịch vụ cần thiết như dịch vụ kế toán uy tín, dịch vụ khai báo thuế, đặc biệc dịch vụ tư vấn thành lập công ty cho những chủ doanh nghiệp tương lai có mong ước khởi nghiệp. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin hãy liên hệ để được tư vấn kỹ hơn về dịch vụ của chúng tôi.
Để biết thêm thông tin về các dịch vụ pháp lý của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi!
 
 • Currently 4.80/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.85 sao của 3683 đánh giá
Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886