THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online

Những quy định về điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp

Điều lệ công ty bao gồm điều lệ khi đăng ký và những sửa đổi, bổ sung trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Những quy định về điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp

ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Điều lệ công ty bao gồm điều lệ khi đăng ký và những sửa đổi, bổ sung trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Nội dung chính của Điều lệ công ty:

nhung-quy-dinh-ve-dieu-le-cong-ty-khi-dang-ky-doanh-nghiep

 1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. tên, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).
 2. Ngành kinh doanh.
 3. Vốn điều lệ. tổng số cổ phần, loại cổ phần và giá trị danh nghĩa của từng loại cổ phần nếu doanh nghiệp là công ty cổ phần.
 4. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các thông tin khác của thành viên hợp danh nếu doanh nghiệp là công ty hợp danh. của chủ sở hữu hoặc các thành viên nếu doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn. của các cổ đông sáng lập nếu doanh nghiệp là công ty cổ phần. phần vốn góp của từng thành viên nếu doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh. số lượng cổ phần, loại cổ phần và giá trị danh nghĩa của từng loại cổ phần của các cổ đông sáng lập. Quyền và nghĩa vụ của thành viên / thành viên hợp danh nếu doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn / công ty hợp danh. của các cổ đông nếu doanh nghiệp là công ty cổ phần.
 5. Cơ cấu tổ chức
 6. Người đại diện theo pháp luật nếu doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.
 7. Phương thức phê chuẩn các quyết định của doanh nghiệp. quy tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.
 8. Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, tiền thưởng cho người quản lý và kiểm soát viên.
 9. Các trường hợp thành viên có quyền yêu cầu doanh nghiệp mua phần vốn góp của mình (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn), cổ phần (nếu là công ty cổ phần).
 10. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ kinh doanh.
 11. Các trường hợp giải thể. thủ tục giải thể và thanh lý tài sản.
 12. Quy tắc sửa đổi Điều lệ công ty.

nhung-quy-dinh-ve-dieu-le-cong-ty-khi-dang-ky-doanh-nghiep

Khi đăng ký thành lập công ty, Điều lệ phải có họ, tên, chữ ký của những người sau đây:

 
 1. Thành viên hợp danh nếu doanh nghiệp là công ty hợp danh.
 2. Chủ sở hữu doanh nghiệp là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu doanh nghiệp là tổ chức (đối với doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên).
 3. Thành viên là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức (nếu doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên).
 4. Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với doanh nghiệp là công ty cổ phần.

Điều lệ sửa đổi phải có họ, tên, chữ ký của những người sau đây:

 1. Chủ tịch Hội đồng thành viên nếu doanh nghiệp là công ty hợp danh.
 2. Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 3. Người đại diện theo pháp luật nếu doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần.

nhung-quy-dinh-ve-dieu-le-cong-ty-khi-dang-ky-doanh-nghiep

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN, TỔNG HỢP THÀNH VIÊN ĐỐI TÁC, CỔ ĐÔNG TẠO CÔNG TY CỔ PHẦN

Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần phải có các thông tin sau:

 1. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ, quốc tịch, hộ khẩu thường trú và các thông tin khác về thành viên / thành viên hợp danh là cá nhân nếu doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. của cổ đông sáng lập và nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân nếu doanh nghiệp là công ty cổ phần.
 2. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ của các thành viên / thành viên hợp danh là tổ chức nếu doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. của cổ đông sáng lập và nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức nếu doanh nghiệp là công ty cổ phần.
 3. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ, quốc tịch, nơi thường trú của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức đối với doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn. của cổ đông sáng lập và nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức nếu doanh nghiệp là công ty cổ phần.
 4. Phần vốn góp, loại, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn, thời hạn góp vốn của từng thành viên / thành viên hợp danh đối với doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. số lượng cổ phần, loại cổ phần, loại, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của từng cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nếu doanh nghiệp là công ty cổ phần.

nhung-quy-dinh-ve-dieu-le-cong-ty-khi-dang-ky-doanh-nghiep

ĐĂNG KÝ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

 1. Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu.
 2. Điều lệ của công ty.
 3. Một danh sách các thành viên.
 4. Bản sao của:
 5.  
 6. Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác của thành viên là cá nhân.
 7. Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương của tổ chức và văn bản ủy quyền. Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức. Trường hợp thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
 8. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

nhung-quy-dinh-ve-dieu-le-cong-ty-khi-dang-ky-doanh-nghiep

ĐĂNG KÝ CÔNG TY CỔ PHẦN

 1. Đơn đăng ký giấy phép kinh doanh theo mẫu.
 2. Điều lệ của công ty.
 3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 4. Bản sao của:
 5.  
 6. Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác của cổ đông sáng lập và nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân.
 7. Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương của tổ chức và văn bản ủy quyền. Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký công ty hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
 8. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.
nhung-quy-dinh-ve-dieu-le-cong-ty-khi-dang-ky-doanh-nghiep
 
Thành lập công ty online luôn mong muốn được cung cấp một dịch vụ thành lập công ty trọn gói và ưu việt nhất cho quý khách hàng. 
Ngoài những kiến thức bổ trợ trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, công ty tư vấn Quang Minh còn cung cấp cho quý doanh nghiệp các dịch vụ cần thiết như dịch vụ kế toán uy tín, dịch vụ khai báo thuế, đặc biệc dịch vụ tư vấn thành lập công ty cho những chủ doanh nghiệp tương lai có mong ước khởi nghiệp. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin hãy liên hệ để được tư vấn kỹ hơn về dịch vụ của chúng tôi.
Để biết thêm thông tin về các dịch vụ pháp lý của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi!
 
 • Currently 4.81/5
4.85 sao của 2530 đánh giá
Những quy định về điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp
Những quy định về điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Cách để bắt đầu thành lập công ty giải trí cho người mới bắt đầu

Cách để bắt đầu thành lập công ty giải trí cho người mới bắt đầu

Từ nhạc công đến chú hề, ảo thuật gia đến diễn viên hài, một công ty giải trí chuyên cung cấp nghệ sĩ...
Lập kế hoạch kinh doanh để bắt đầu công ty môi giới chứng khoán

Lập kế hoạch kinh doanh để bắt đầu công ty môi giới chứng khoán

Các công ty môi giới chứng khoán là cầu nối giữa các nhà đầu tư nhỏ lẻ và các công ty...
Cách để bắt đầu thành lập doanh nghiệp kinh doanh về phần mềm

Cách để bắt đầu thành lập doanh nghiệp kinh doanh về phần mềm

Phần mềm và CNTT là một trong số ít lĩnh vực kinh doanh mà bạn có thể nhanh chóng kiếm được nhiều tiền ngay...
Làm thế nào để bắt đầu thành lập doanh nghiệp kinh doanh đá quý

Làm thế nào để bắt đầu thành lập doanh nghiệp kinh doanh đá quý

Sở hữu một doanh nghiệp bán đá quý có thể là một nghề sinh lợi và bổ ích, đặc biệt là đối...
Làm thế nào để bắt đầu thành lập công ty kinh doanh trang sức

Làm thế nào để bắt đầu thành lập công ty kinh doanh trang sức

Một trong những niềm vui lớn nhất khi trở thành một nghệ sĩ là chia sẻ tác phẩm của bạn với thế giới. Bắt đầu kinh...
Ngành logistics Việt Nam và cơ hội cho những doanh nghiệp mới

Ngành logistics Việt Nam và cơ hội cho những doanh nghiệp mới

Tốc độ phát triển nhanh chóng của lĩnh vực sản xuất định hướng xuất khẩu của Việt Nam đã thúc đẩy nhu cầu về...
0932.068.886