THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Dịch vụ kê khai thuế ở Việt Nam tư vấn và hỗ trợ kê khai thuế

Thuế là khoản đóng góp bắt buộc vào nguồn thu của Nhà nước, đồng thời là công cụ để quản lý nền kinh tế. Trước khi nộp thuế, doanh nghiệp có nhiệm vụ báo cáo và kê khai thuế. Báo cáo, kê khai thuế giúp cơ quan thuế xác lập căn cứ để ấn định thuế, các trường hợp miễn thuế, giảm thuế.
Một số loại thuế và điều khoản báo cáo thuế được quy định tại Thông tư số 156/2013 / TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 83/2013 / NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 07 năm 2013 Các loại thuế phổ biến là thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế môn bài. Tuy nhiên, tùy thuộc vào đặc điểm của doanh nghiệp và các giao dịch phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp mà có thể có các loại thuế khác.
Công ty tư vấn Quang Minh tổng hợp một số quy định về báo cáo và kê khai thuế cho doanh nghiệp đồng thời tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp với dịch vụ khai báo thuế giúp doanh nghiệp thuận lợi và đơn giản hóa quá trình khai báo thuế của mình.
 
Dịch vụ kê khai thuế ở Việt Nam

VAT (Thuế giá trị gia tăng):

Các tùy chọn khai báo:

Hàng tháng;
Hàng quý:
Áp dụng khi người nộp thuế có tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống;
Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu kinh doanh thì áp dụng hình thức tháng. Trong năm dương lịch tiếp theo sau 12 tháng kinh doanh, việc áp dụng phương án tháng hoặc quý tùy thuộc vào doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề.
Dự kiến (khi có thuế):
Áp dụng khi người nộp thuế xây dựng, lắp đặt, bán hàng hóa, dịch vụ ở tỉnh khác (không phải tỉnh, thành phố đóng trụ sở chính) mà không thành lập đơn vị tại đó;
Trường hợp phát sinh nghĩa vụ thuế nhiều lần trong tháng thì người nộp thuế thực hiện theo phương án tháng.

Hồ sơ khai thuế GTGT bao gồm:

Tùy chọn hàng tháng và hàng quý:

Nếu sử dụng phương thức tín dụng-hóa đơn:
 • Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 1 / GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013 / TT-BTC;
 • Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1 / GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013 / TT-BTC;
 • Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2 / GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013 / TT-BTC;
 • Bảng kê hàng hóa, dịch vụ được hưởng thuế 0% theo mẫu số 01-3 / GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013 / TT-BTC;
 • Bảng phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng, quý theo mẫu số 01-4A / GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013 / TT-BTC;
 • Bảng điều chỉnh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phân bổ trong năm theo mẫu số 01-4B / GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013 / TT-BTC;
 • Bảng kê thuế GTGT đối với doanh thu ngoại tỉnh đã nộp mẫu số 01-5 / GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013 / TT-BTC;
 • Bảng phân bổ thuế GTGT giữa đơn vị trực thuộc và đơn vị trực thuộc không hạch toán kế toán (nếu có) theo mẫu số 01-6 / GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013 / TT-BTC.
Nếu sử dụng phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng:
 • Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 03 / GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013 / TT-BTC.
Nếu sử dụng phương pháp trực tiếp trên doanh thu:
 • Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 04 / GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013 / TT-BTC.

Dịch vụ kê khai thuế ở Việt Nam

Tùy chọn chưa lên lịch:

Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 05 / GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013 / TT-BTC.

Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Các tùy chọn khai báo:

 • Tạm tính hàng quý;
 • Các lựa chọn không định trước: Chuyển nhượng bất động sản, bất cứ khi nào phát sinh;
 • Tuyên bố đầu cuối hoặc bất cứ khi nào phát sinh: để hợp tác chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc ngừng hoạt động.

Hồ sơ thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

Tạm thời hàng quý:

 • Tờ khai tạm tính theo quý theo mẫu số 01-A / TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013 / TT-BTC;
 • Trường hợp người nộp thuế không kê khai chi phí thực tế phát sinh trong kỳ thì sử dụng mẫu số 01-B / TNDN để thay thế;
 • Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập hoặc năm trước bị lỗ thì thực hiện kê khai tạm tính theo quý và sử dụng mẫu số 01-A / TNDN theo quy định tại Thông tư 156/2013 / TT-BTC.

Chuyển nhượng bất động sản:

 • Tờ khai thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 02 / TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013 / TT-BTC;
 • Trường hợp doanh nghiệp được phép kinh doanh bất động sản thì được sử dụng phương án kê khai theo quý theo mẫu số 02 / TNDN theo quy định tại Thông tư 156/2013 / TT-BTC.

Khai báo thiết bị đầu cuối:

 • Tờ khai đầu cuối theo mẫu số 03 / TNDN theo quy định tại Thông tư 156/2013 / TT-BTC;
 • Báo cáo tài chính hàng năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể, chấm dứt hoạt động;
 • Một hoặc một số phụ lục (tùy từng trường hợp) về: kết quả hoạt động kinh doanh, chuyển lỗ, ưu đãi thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp nộp ở nước ngoài hoặc chuyển nhượng bất động sản nộp, sử dụng quỹ khoa học công nghệ,…

Dịch vụ kê khai thuế ở Việt Nam

Thuế thu nhập cá nhân:

Theo Nghị định số 83/2013 / NĐ-CP và Thông tư 156/2013 / TT-BTC, tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế phải kê khai thuế thu nhập cá nhân. Nói cách khác, khi tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người lao động thì họ phải kê khai thay cho người lao động đó.

Các tùy chọn khai báo:

Tùy chọn hàng tháng:

Áp dụng khi tổ chức, cá nhân trả thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên trong tháng.

Tùy chọn hàng quý:

Áp dụng khi tổ chức, cá nhân trả thu nhập cá nhân dưới 50 triệu đồng trong tháng.

Khai báo thiết bị đầu cuối:

Áp dụng khi tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế và kê khai theo ủy quyền thay cho người lao động, bất kỳ trường hợp được khấu trừ hoặc không khấu trừ thuế.

Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

Hàng tháng và hàng quý:

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02 / KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013 / TT-BTC;

Khai báo thiết bị đầu cuối:

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05 / KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013 / TT-BTC;
Các biểu mẫu theo mẫu số 05-1 / BK-TNCN, 05-2 / BK-TNCN, 05-3 / BK-TNCN theo quy định tại Thông tư 156/2013 / TT-BTC.
 
Dịch vụ kê khai thuế ở Việt Nam

Thuế môn bài:

Các tùy chọn khai báo: 

Hàng năm;
Doanh nghiệp chỉ cần khai thuế môn bài một lần khi mới thành lập doanh nghiệp. Hạn chót là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu kinh doanh. Nếu thay đổi mức thuế môn bài thì thực hiện khai lại;
Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, chưa đi vào hoạt động thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thuế.

Hồ sơ khai thuế môn bài bao gồm:

Tờ khai thuế môn bài theo mẫu số 01 / MBAI ban hành kèm theo Thông tư 156/2013 / TT-BTC.
Việc kê khai thuế khá phức tạp do hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp có sự khác nhau. Để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, việc kê khai thuế cần được thực hiện hợp pháp. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ vui lòng liên hệ Công ty tư vấn Quang Minh để được hỗ trợ!

Ngoài ra công ty tư vấn Quang Minh còn cung cấp cho quý doanh nghiệp các dịch vụ cần thiết như dịch vụ kế toán trọn gói, đặc biệc dịch vụ tư vấn thành lập công ty cho những chủ doanh nghiệp tương lai có mong ước khởi nghiệp. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin hãy liên hệ để được tư vấn kỹ hơn về dịch vụ của chúng tôi.

 • Currently 4.86/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.95 sao của 1634 đánh giá
Dịch vụ kê khai thuế ở Việt Nam
Dịch vụ kê khai thuế ở Việt Nam
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Digital marketing không còn là ngành nghề xa lạ đối với con người hiện nay. Đây là lĩnh vực kinh doanh tiếp thị,...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Đôi lúc trong giai đoạn đầu Thành lập doanh nghiệp bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ “doanh nghiệp ngoài quốc doanh”,...
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Con người đang sống ở thời đại đỉnh cao của nền văn hoá hiện đại, công nghệ cao. Chúng ta đang từ bước chuyển...
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Hiện nay, có rất nhiều cấu trúc kinh doanh LLC khác nhau xuất hiện. Hãy nhớ rằng việc lựa chọn một loại hình...
0932.068.886