THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Cách xử lý viết sai hóa đơn giá trị gia tăng

Viết sai hoá đơn xảy ra khá thường xuyên đối với kế toán xuất hoá đơn. Việc viết sai hoá đơn có thể do lỗi bất cẩn, cũng có thể do thông tin người mua cung cấp không chính xác.
Khi hóa đơn bị viết sai các thông tin như: Viết sai mã số thuế, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai ngày tháng, sai tên Công ty, sai địa chỉ, sai tên hàng hóa, sai số lượng, sai đơn giá, sai hình thức thanh toán, sai số tiền bằng chữ, sai tên người mua hàng…theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 119, Thông tư 26. Thành lập doanh nghiệp Quang Minh sẽ tổng hợp những trường hợp viết sai hóa đơn GTGT ngay sau đây:
 
Cách xử lý viết sai hóa đơn giá trị gia tăng

Liệt kê các trường hợp viết sai hóa đơn giá trị gia tăng phổ biến

Hóa đơn giá trị gia tăng là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:
 • Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;
 • Hoạt động vận tải quốc tế;
 • Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;
 • Xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.
Các trường hợp viết sai hóa đơn phổ biến nhất hiện nay là:
 • Viết hóa đơn sai mã số thuế
 • Viết hóa đơn sai tên công ty
 • Viết hóa đơn sai địa chỉ
 • Viết hóa đơn sai tên hàng hóa
 • Viết hóa đơn sai hình thức thanh toán
 • Viết hóa đơn sai tổng tiền
 • Viết hóa đơn sai số tiền bằng chữ

Cách xử lý viết sai hóa đơn giá trị gia tăng

Căn cứ pháp lý để đưa ra cách xử lý việc viết sai hóa đơn

Căn cứ vào điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2014:
 • "Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập
 • Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
 • Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
 • Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
 • Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này."

Cách xử lý viết sai hóa đơn giá trị gia tăng

Cách xử lý hóa đơn viết sai tên công ty hoặc địa chỉ công ty hoặc sai Mã Số Thuế

Riêng đối với trường hợp hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ công ty nhưng đúng mã số thuế, thì các bên chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và không cần lập hóa đơn điều chỉnh. Vì căn cứ vào điểm b, khoản 7, điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2015, thì:

 • “Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Bên cạnh đó, tại công văn số 48838/CT-HTr do Cục Thuế Thành Phố Hà Nội ban hàng ngày 23 tháng 09 năm 2014, có kết luận: 

 • “Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty đã lập hoá đơn giao cho người mua nhưng phát hiện trên hoá đơn ghi sai mã số thuế của người mua, nhưng không sai tên và địa chỉ của người mua, sai sót này không làm thay đổi đến số lượng hàng hoá, đơn giá, thuế suất.... thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản. Người bán và người mua được sử dụng hoá đơn đã lập kèm theo biên bản về sai sót mã số thuế trên hoá đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc điều chỉnh sai sót về mã số thuế của người mua trên hoá đơn.”

Như vậy, đối với các hóa đơn viết sai thông tin hoặc về tên đơn vị mua hàng hoặc về địa chỉ hoặc về mã số thuế (Sai 1 trong 3 tiêu thức trên) nhưng không sai các chỉ tiêu còn lại, chúng ta có thể lập biên bản điều chỉnh hóa đơn mà không cần lập hóa đơn điều chỉnh. 

Tham khảo: Dịch vụ khai báo thuế

Cách xử lý viết sai hóa đơn giá trị gia tăng

Cụ thể về các trường hợp xử lý hóa đơn viết sai

Viết sai hoá đơn nhưng chưa xé khỏi cuống

Khi viết sai hoá đơn cho dù là sai tiêu thức nào (Sai ngày tháng, sai mã số thuế, sai số tiền, sai thuế suất, sai tổng tiền ….) nhưng chưa xé khỏi cuống thì cũng xử lý bằng cách huỷ hoá đơn và thay thế hoá đơn mới:
Bước 1: Gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó.
Bước 2: Lập lại hóa đơn mới thay thế cho hoá đơn bị gạch chéo là xong.

Hóa đơn bị viết sai đã xé khỏi cuốn nhưng chưa giao cho khách hàng

Khi hóa đơn bị viết sai đã xé khỏi cuốn nhưng chưa giao cho khách hàng thì không phân biệt viết sai chỉ tiêu nào, bạn cũng xử lý bằng cách thay thế hoá đơn mới nhé.
Bước 1: Gạch chéo 3 liên của hóa đơn viết sai đó.
Bước 2: Kẹp lại vào quyển hóa đơn (Nhớ là phải gạch chéo và lưu trữ để sau này giải trình).
Bước 3: Lập lại hóa đơn mới.

Hóa đơn bị viết sai đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai

Hóa đơn bị viết sai đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai thì không phân biệt thông tin nào bị viết sai, bạn cũng xử lý bằng cách thu hồi háo đơn sai và thay thế hoá đơn mới nhé.
Bước 1: Hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai (không phải lập biên bản hủy hóa đơn).
Bước 2: Lập lại hóa đơn mới, (Lập vào ngày hiện tại nhé và hai bên dung hóa đơn mới để khai thuế)
Chú ý: Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ số hoá đơn lập sai đó. (Có thể kẹp vào quyển hóa đơn để giải trình)
 
Cách xử lý viết sai hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn viết sai đã giao cho khách và đã kê khai thuế

Khi hoá đơn viết sai đã có ít nhất một bên kê khai, cho dù chỉ tiêu sai có ảnh hưởng đến tiền hàng và tiền thuế GTGT hay không thì phải lập biên bản điều chỉnh hoá đơn và xuất hoá đơn điều chỉnh
Cách xử lý nếu hóa đơn viết sai ngày tháng, mã số thuế, tên hàng hóa, đơn vị tính…không ảnh hưởng đến số tiền
Bước 1: Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai theo mẫu: Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất
Bước 2: Người bán lập hóa đơn điều chỉnh: Hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu…
Kê khai thuế: Hiện tại trên phần mềm HTKK đã bỏ các phụ lục nên những hóa đơn điều chỉnh như này (Hóa đơn điều chỉnh không ảnh hưởng đến số tiền, tiền thuế) thì các bạn không cần phải kê khai trên Tờ khai 01/GTGT, mà chỉ cần lưu cùng với hóa đơn sai để sau này giải trình.

Hóa đơn viết sai tiền hàng, tiền thuế và tổng cộng tiền hàng

Bước 1: 02 bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai. Nội dung ghi rõ là sai ở điểm nào.

Bước 2: lập hóa đơn điều chỉnh. Ghi rõ nội dung điều chỉnh.

Cách xử lý viết sai hóa đơn giá trị gia tăng

Trên đây là tất cả các cách xử lý khi viết sai hóa đơn các bạn có thể tham khảo. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ cho công ty Quang Minh chúng tôi chuyên tư vấn thành lập công ty sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc. mọi chi tiết xin liên hệ qua hotline 0932068886 để được tư vấ miễn phí. Với đội ngũ nhân viên tư vấn luạt chuyên nghiệp sẽ phục vụ khách hàng bằng lương tâm nghề nghiệp của mình mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất.
 • Currently 4.90/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.95 sao của 2714 đánh giá
Cách xử lý viết sai hóa đơn giá trị gia tăng
Cách xử lý viết sai hóa đơn giá trị gia tăng
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886