THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

8 loại hình kế toán mà các doanh nghiệp cần biết

Trái với suy nghĩ của nhiều người, kế toán không chỉ chuẩn bị thuế. Kế toán cũng có thể điều tra tội phạm cổ cồn trắng, kiểm toán doanh nghiệp hoặc làm việc độc quyền trong chính phủ và môi trường sản xuất.
Kế toán viên có thể là CPA (Kế toán viên Công chứng) hoặc thực hiện các công việc ghi sổ và kế toán như quản lý chu trình kế toán tại một doanh nghiệp nhỏ hoặc một tổ chức công ty lớn. Họ cũng có thể làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận hoặc một công ty tư vấn lớn. Hãy cùng dịch vụ kế toán uy tín Quang Minh tổng hợp những loại hình kế toán ngay sau đây nhé:
8 loại hình kế toán mà các doanh nghiệp cần biết
Dưới đây là một số lĩnh vực kế toán khác nhau và những gì chúng đòi hỏi.

1. Kế toán tài chính

Mục đích chính của kế toán tài chính là theo dõi, ghi chép và cuối cùng là báo cáo về các giao dịch tài chính bằng cách tạo báo cáo tài chính .
Điều này phải được thực hiện bằng cách sử dụng các nguyên tắc tiêu chuẩn có trong các quy tắc Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP). Các quy tắc này do Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB) đặt ra và được thiết kế để thúc đẩy tính nhất quán trong quy trình báo cáo, do đó Công ty A sẽ sử dụng phương pháp lập báo cáo giống như Công ty B.
Kế toán tài chính luôn nhìn vào kết quả hoạt động trong quá khứ và không nhìn về phía trước như kế toán quản trị.
Thay vào đó, kế toán tài chính cung cấp một cái nhìn chính xác về hiệu quả hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian xác định dưới dạng báo cáo tài chính. Các báo cáo đã hoàn thành được cung cấp cho các bên liên quan bên ngoài như các nhà đầu tư và các tổ chức tài chính.
Có hai hình thức kế toán tài chính: kế toán tiền mặt và kế toán dồn tích. Cả hai phương pháp này đều sử dụng  phương pháp kế toán kép để ghi chép chính xác các giao dịch tài chính.
Trong khi các doanh nghiệp rất nhỏ thường xuyên sử dụng kế toán tiền mặt, tất cả các doanh nghiệp lớn hơn cũng như các doanh nghiệp giao dịch công khai bắt buộc phải sử dụng kế toán dồn tích.
Báo cáo quản trị tập trung vào nội bộ trong khi báo cáo tài chính tập trung vào kết quả hoạt động của công ty.

2. Kế toán quản trị

Kế toán quản trị là hình thức kế toán được sử dụng trong các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Kế toán quản trị được thiết kế để cung cấp cho ban lãnh đạo những thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định cấp cao cho doanh nghiệp.
Thông tin kế toán quản trị được chia sẻ riêng với những người khác trong một tổ chức. Tuy nhiên, khi so sánh kế toán quản lý và kế toán tài chính , kế toán sau được thiết kế để thông báo cho các cổ đông, nhà đầu tư và các viện tài chính về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.
Ngoài ra, kế toán quản trị luôn hướng tới tương lai, đưa ra các cách thức hoạt động hiệu quả hơn đồng thời cung cấp cho ban quản lý các công cụ và nguồn lực để hình thành các chính sách và thủ tục hợp lý.
Ba loại kế toán quản trị phổ biến được sử dụng:
 • Quản lý chiến lược
 • Quản lý hiệu suất
 • Quản lý rủi ro
Tùy từng trường hợp, cả ba hình thức kế toán quản trị có thể được sử dụng đồng thời hoặc Ban Giám đốc có thể chọn chỉ sử dụng một hoặc hai phương pháp, tùy thuộc vào thông tin mà họ mong muốn.
8 loại hình kế toán mà các doanh nghiệp cần biết

3. Kế toán chính phủ

Không giống như kế toán tài chính, được điều chỉnh bởi các quy tắc GAAP, kế toán của chính phủ được điều chỉnh bởi Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán Chính phủ (GASB), giống như GAAP, đã phát triển các tiêu chuẩn theo dõi và báo cáo cho tất cả các cấp của chính phủ.
Sự khác biệt chính giữa kế toán tài chính và kế toán chính phủ là các cơ quan chính phủ sử dụng các quỹ riêng biệt để theo dõi thu nhập và chi tiêu.
Phương pháp theo dõi này là cần thiết để báo cáo chính xác mỗi quỹ hoặc chương trình đang hoạt động như thế nào và tiền công đang được chi tiêu như thế nào.
Trong hầu hết các trường hợp, năm quỹ chính phủ được sử dụng:
 • Quỹ chung
 • Quỹ vĩnh viễn
 • Quỹ doanh thu đặc biệt
 • Quỹ dự án vốn
 • Quỹ dịch vụ nợ
Mỗi quỹ phải được theo dõi riêng biệt để cung cấp một báo cáo đầy đủ về cách chi tiêu tiền, cũng như tính toán bất kỳ khoản tiền còn lại nào.

4. Kế toán công

Các công ty kế toán công cung cấp dịch vụ kế toán cho nhiều khách hàng, bao gồm các doanh nghiệp dịch vụ, nhà sản xuất, nhà bán lẻ, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức chính phủ và cá nhân. Kế toán công tập trung vào hoạt động kiểm toán, chuẩn bị thuế, tư vấn thuế và tư vấn, bao gồm cả việc lập và phân tích báo cáo tài chính .
Các công ty kế toán công cũng có thể tham khảo ý kiến về các chiến lược kinh doanh, hợp nhất, mua lại và hệ thống kế toán nội bộ.
Ngoài ra, các công ty kế toán đại chúng có thể cung cấp các dịch vụ tài chính khác cho khách hàng của họ như dịch vụ hoàn chỉnh sổ sách kế toán , quản lý kế toán, tư vấn tài chính và trả lương. Các công ty kế toán công cũng có thể tư vấn cho khách hàng về các ứng dụng phần mềm kế toán nếu cần thiết.
8 loại hình kế toán mà các doanh nghiệp cần biết

5. Kế toán chi phí

Kế toán chi phí là một lĩnh vực đặc biệt quan sát chi phí thực tế của hoạt động kinh doanh.
Được sử dụng trong nội bộ, kế toán chi phí thường được sử dụng trong môi trường sản xuất, mặc dù nó cũng có thể được sử dụng cho các doanh nghiệp dịch vụ.
Kế toán chi phí xem xét cả chi phí cố định và chi phí biến đổi mà doanh nghiệp phải gánh chịu như chi phí nguyên vật liệu, lao động, chi phí chung, bảo trì và sản xuất, cuối cùng cung cấp cho ban quản lý những thông tin quan trọng như điểm hòa vốn.
Hầu hết các doanh nghiệp sẽ sử dụng một hệ thống chi phí tiêu chuẩn, hệ thống này ấn định chi phí trung bình cho việc sản xuất sản phẩm, mặc dù có thể sử dụng các phương pháp tính giá khác.
Kế toán chi phí được coi là một hình thức kế toán quản trị, tập trung vào tương lai và chủ yếu được sử dụng như một biện pháp hỗ trợ trong quá trình ra quyết định hơn là một cách báo cáo kết quả hoạt động trong quá khứ.
8 loại hình kế toán mà các doanh nghiệp cần biết

6. Kế toán pháp y

Kế toán pháp y là sự kết hợp độc đáo của các kỹ thuật kế toán, kiểm toán và điều tra.
Kế toán pháp y được sử dụng để điều tra các hoạt động tài chính của cả cá nhân và doanh nghiệp. Nó thường được sử dụng bởi các ngân hàng, sở cảnh sát, luật sư và doanh nghiệp, kiểm tra các giao dịch tài chính và sau đó cung cấp những phát hiện đó trong một báo cáo hoàn chỉnh.
Kế toán pháp y thường được sử dụng trong các trường hợp gian lận và tham ô, sử dụng các kỹ thuật thu thập và chuẩn bị dữ liệu, phân tích dữ liệu và phương pháp báo cáo.
Hơn nữa, kế toán pháp y có thể được kêu gọi để giúp tạo lại hoặc xây dựng lại dữ liệu tài chính và thường được yêu cầu làm chứng trước tòa để giải thích những phát hiện của họ.

7. Kế toán thuế

Không giống như các hình thức kế toán khác do FASB quy định, kế toán thuế được quy định bởi Bộ luật Doanh thu Nội bộ (IRC) và được thiết kế để đảm bảo rằng các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và cá nhân nộp thuế đều tuân theo.
Kế toán thuế làm việc với các đơn vị này để đảm bảo tính chính xác khi tính toán và báo cáo các khoản nợ thuế cho khách hàng của họ.
Kế toán thuế đòi hỏi kế toán phải nắm rõ các luật thuế thay đổi theo từng năm.
Ngoài ra, kế toán thuế được sử dụng để tính toán chính xác số thuế đến hạn, giảm nghĩa vụ thuế, hoàn thành các tờ khai thuế một cách chính xác và nộp các biểu mẫu thuế kịp thời. Điều này là cần thiết cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận.
Ngoài việc lập tờ khai thuế, kế toán thuế cũng có thể được sử dụng để lập kế hoạch thuế, giúp cả cá nhân và doanh nghiệp phát triển một chiến lược thuế nhằm giảm thiểu các khoản thuế phải nộp.
8 loại hình kế toán mà các doanh nghiệp cần biết

8. Kiểm toán

Trong khi kế toán liên quan đến việc theo dõi và báo cáo tất cả các hoạt động tài chính của một doanh nghiệp, kiểm toán được thiết kế để cung cấp một phân tích độc lập về hoạt động tài chính đó để đảm bảo rằng một doanh nghiệp đang ghi lại các giao dịch tuân theo các quy tắc và chuẩn mực được chấp nhận được áp dụng.
Vừa rồi chúng tôi đã đưa ra thông tin 8 loại hình kế toàn mà các doanh nghiệp cần lưu ý và nắm rõ để tránh những vi phạm không đáng có. Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ dịch vụ kế toán chuyên nghiệp nhất.
 • Currently 4.55/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.55 sao của 952 đánh giá
8 loại hình kế toán mà các doanh nghiệp cần biết
8 loại hình kế toán mà các doanh nghiệp cần biết
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Digital marketing không còn là ngành nghề xa lạ đối với con người hiện nay. Đây là lĩnh vực kinh doanh tiếp thị,...
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Đôi lúc trong giai đoạn đầu Thành lập doanh nghiệp bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ “doanh nghiệp ngoài quốc doanh”,...
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Con người đang sống ở thời đại đỉnh cao của nền văn hoá hiện đại, công nghệ cao. Chúng ta đang từ bước chuyển...
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Hiện nay, có rất nhiều cấu trúc kinh doanh LLC khác nhau xuất hiện. Hãy nhớ rằng việc lựa chọn một loại hình...
0932.068.886